Használati feltételek

1. A DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH (a továbbiakban: „HEIDENHAIN“) internetes oldalának használatára, beleértve a letöltésre kínált tartalmakat, kizárólag az alábbi Használati feltételek a mérvadók. Csupán abban az esetben, ha a felhasználó és a HEIDENHAIN között már egy visszterhes szerződéses viszony (pl. szállítási vagy szerviz szerződés) áll fenn és a HEIDENHAIN internetes oldalainak konkrét használata (különösen fájlok letöltése vagy feltöltése) a HEIDENHAIN vagy a felhasználó részéről szolgáltatás nyújtásának vagy kötelezettség teljesítésének minősül a szerződés szerint, akkor azon szerződéses viszony feltételei az elsődlegesen mérvadók.

2. A HEIDENHAIN internetes oldalai kizárólag és kifejezetten olyan személyeknek szólnak, akik alkalmazotti vagy önálló kereső tevékenységüket gyakorolják vagy személyek (különösen társaságok) nevében járnak el, és nem magán végfelhasználóknak, mivel a HEIDENHAIN csak olyan termékeket kínál, melyeket nem kíván magán végfelhasználóknak közvetlenül értékesíteni.

3. A HEIDENHAIN a felhasználónak adott esetekben megad bizonyos jogokat az internetes oldalain lévő bizonyos fájlokhoz (különösen a letöltésre kínált fájlokhoz) vagy bizonyos feltételeket szab a fájlok használatával kapcsolatban. A konkrét fájlokra vonatkozó jogokat ill. a felhasználó kötelezettségeit ezen Használati feltételek 13. és 14. pontjai tartalmazzák. Amennyiben a HEIDENHAIN jogosult a jogosultság (licenc szerződés) fontos okból való felmondására, és azt fel is mondja, a felhasználó köteles a fájlokat, azok összes másolatát és átdolgozott példányát sürgősen és véglegesen törölni. A letöltésre előkészített szoftver forráskódját a felhasználó nem kapja meg, kivéve, ha nyitott forráskódú (Open Source) szoftverről van szó, melynek a használati feltételei a forráskód továbbadását előírják.

4. A HEIDENHAIN az összes letöltésre előkészített fájlt a honlapra helyezés előtt a kereskedelemben szokásos aktuális víruskeresővel megvizsgálta. Mindazonáltal nem lehet teljesen kizárni a számítógép vírusok megjelenésének vagy a HEIDENHAIN internet oldalaira történő illetéktelen behatolásnak és az ottani adatok megváltoztatásának a kockázatát. A felhasználó köteles a letöltött fájlokat futtatásuk vagy megnyitásuk előtt vírusellenőrzésnek alávetni.

5. A felhasználónak minden letöltött fájlt, melyet saját számítógépein használni kíván, használat előtt biztonságos és védett tesztkörnyezetben ki kell próbálnia, mert a HEIDENHAIN ezen fájlok működőképességét nem tudja előzetesen az összes lehetséges alkalmazási környezetben tesztelni.

6. Amennyiben a HEIDENHAIN lehetővé teszi a felhasználónak, hogy az saját belátása szerint saját fájljait (pl. CNC vezérlők adatait, gépvezérlők adatprotokolljait, stb.) a HEIDENHAIN internetes oldalain keresztül a HEIDENHAIN-nek továbbíthassa („feltöltés“, „Upload“), ezzel az ügyfél a HEIDENHAIN-nak átengedi ezen adatok visszavonhatatlan, nem kizárólagos, időben nem korlátozott, anyagilag korlátlan használati jogát. Különösen megengedett a HEIDENHAIN-nek, hogy ezeket az adatokat analizálja és felhasználja (beleértve az átdolgozást is), a HEIDENHAIN termékeinek jobbítására. Az ügyfél gondoskodni köteles arról, hogy az átadott fájlok nem tartalmaznak személyes vonatkozású adatokat és amennyiben futtatható fájlokról van szó (számítógép programokról, vagy gyakorlati adatokról, melyek futtatható programkódot tartalmazhatnak), a szokásos óvintézkedésekkel (beleértve víruskeresők használatát is) teszteli azokat még feltöltésük előtt, hogy nem fertőződtek-e meg számítógép vírusokkal.

7. A HEIDENHAIN felelőssége a nem kifejezetten szerződésbe foglalt kötelezettségek enyhén gondatlan megsértése esetén mindenkor ki van zárva. A HEIDENHAIN felelőssége a kifejezetten szerződésbe foglalt kötelezettségek enyhén gondatlan megsértése esetén a szerződéskötéskor előre látható és tipikus károkra korlátozódik, amennyiben a kár az élet, a testi épség vagy az egészség sérülését jelenti. A kifejezetten a szerződésbe foglalt kötelezettségek azok, melyek teljesítését csak a szerződés rendes teljesítése teszi lehetővé és melyek betartásában a szerződő partner általában bízhat. Törvény általi felelősségi szabályzások, különösen a HEIDENHAIN felelősségének csökkentése az adatok ingyenes rendelkezésre bocsátása (kölcsönzés / ajándékozás) esetén egyébiránt változatlanok maradnak.  

8. Amennyiben a HEIDENHAIN az internetes oldalain harmadik fél internetes ajánlataihoz vezető linket elhelyez, ez nem jelent jogalapot arra, hogy bárki a linkelt oldal tartalmát a HEIDENHAIN tulajdonának tekintse.

9. A HEIDENHAIN internetes oldalainak bizonyos tartományaihoz a felhasználó csak akkor jogosult hozzáférni, ha a hozzáférési adatokat előzetesen igényelte a HEIDENHAIN-től és azokat megkapta.

10. Amennyiben a HEIDENHAIN személyes vonatkozású adatok beadására teremt lehetőséget az internetes oldalain, akkor azokat csak az érdeklődőkkel való kapcsolatfelvételre használja és nem adja tovább harmadik félnek.

11. A német jog a mérvadó, az ENSZ Nemzetközi Árubeszerzési Egyezménye kizárásával. Vitás esetekben kizárólag a Traunstein-i Bíróság illetékes.

12. Szerzői jog:
Copyright © DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH. Minden jog fenntartva. Az ezen a Website-on található valamennyi szöveg, kép, grafika, hangdokumentum, animáció és videofelvétel szerzői jogi védelem ill. a szellemi tulajdon védelmét szolgáló más törvények védelme alatt áll. Tilos a nevezett tartalmak bárminemű sokszorosítása, megváltoztatása vagy felhasználása más elektronikus vagy nyomtatott publikációkban a DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH kifejezett előzetes engedélye nélkül – kivéve, ha erről a 13. és a 14. pont másként rendelkezik.

13. A Public tartományban található dokumentumokat a felhasználó kizárólag változatlan állapotban sokszorosíthatja és adhatja tovább harmadik félnek. A dokumentumokból vett kivonatok kizárólag a felhasználó saját termékeinek kezelési útmutatóiban használhatók fel. Ezen dokumentumok használata ingyenes. A dokumentumokban lévő biztonsági utasításokat mindenkor figyelembe kell venni.

14. A Public tartományban található szoftvereket a felhasználó harmadik félnek továbbadhatja. Tilos a szoftverek megváltoztatása, átdolgozása vagy továbbfejlesztése (ún. re-engineering). A Public tartományban található szoftverek használata ingyenes.

Jelen magyar szöveg csupán tájékoztató jellegű, minden esetben kizárólag az eredeti német szöveg tekinthető hitelesnek: www.heidenhain.de/de_DE/unternehmen/nutzungsbedingungen